ต้องการสร้าง

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

 กรณีทีโรงงาน

ทำไมต้องจ้างที่ปรึกษาในการเริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มต้น

 

ความสำเร็จของระบบผลิตก๊าซชีวภาพเกิดจากการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการควบคุมระบบอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง   ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยี ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ   แนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่โรงงาน รวมถึงกำกับการควบคุมระบบอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ให้บริการอย่างไร

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อเสนอโครงการต่างๆที่เสนอมายังโรงงาน ประเมินข้อดีข้อเสีย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีนั้นๆ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักการการรับประกันปริมาณและคุณภาพก๊าซชีวภาพ    ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (ผศ.ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ) จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน