กรณีที่โรงงานต้องการ

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ทำไมโรงงานควรประเมินภาพรวมของระบบก๊าซชีวภาพทุก 6 เดือน

ก๊าซชีวภาพน้อย, เปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทนต่ำ หรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สูง

ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้นได้กับโรงงานทุกประเภท ทั้ง เอทานอล น้ำมันปาล์ม แป้งมันสำปะหลัง และอื่นๆ    สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกเทคโนโลยี และ/หรือการควบคุมระบบอย่างไม่ถูกต้อง    จึงควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเทคโนโลยีและยกมาตรฐานการควบคุมระบบ

 กรณีที่ 1 หากโรงงานมีปัญหา โรงงานก็จะทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง   กรณีที่ 2  หากโรงงานผลิตก๊าซได้ตามปกติ  แต่ยังมีโอกาสในการพัฒนาโรงงานจะได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และป้องกันความล้มเหลวของระบบที่อาจเกิดขึ้น  

ปัญหานี้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร และ โรงงานควรทำอย่างไร

โรงงานควรมีการประเมินภาพรวมของระบบก๊าซชีวภาพเพื่อทราบถึงปัญหา ตรวจสอบการทำงานของระบบ และป้องกันความล้มเหลวของระบบที่อาจเกิด ปัญหานี้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการคัดเลือกเทคโนโลยี และ/หรือการควบคุมระบบอย่างไม่ถูกต้อง ทางโรงงานควร ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเทคโนโลยีและยกมาตรฐานการควบคุมระบบ  ปัจจุบันผู้ควบคุมระบบส่วนใหญ่ไม่สามารถรับประกันปริมาณและคุณภาพก๊าซชีวภาพให้แก่ผู้บริหารองค์กรได้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ควบคุมไม่เข้าใจในระบบอย่างลึกซึ้ง  ทำให้ระบบล้มเหลว หรือเสี่ยงต่อความล้มเหลวในระยะยาว การเข้าสู่มาตรฐานการรับประกันก๊าซชีวภาพทำให้สามารถมั่นใจในอัตราการเกิดและคุณภาพของก๊าซชีวภาพได้ 

 

 บริษัท แอนแอโรบิคเทค จำกัด ให้บริการอย่างไร

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเทคโนโลยีที่โรงงานใช้ ออกแบบระบบก๊าซชีวภาพ และระบบไบโอสครับเบอร์

(ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการการรับประกันปริมาณและคุณภาพก๊าซชีวภาพ ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการควบคุมระบบอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (ผศ.ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ) จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน